Služby technické a provozní bezpečnosti

Nabízíme expertní služby v oblasti auditu, posouzení a zhodnocení rizik a účinnosti systémů fyzické bezpečnosti. Zajišťujeme také bezpečnostní školení nebo vypracování a posouzení projektové dokumentace bezpečnostních systémů.

Posouzení a audit bezpečnostních systémů

Je váš bezpečnostní systém zranitelný, zastaralý, vyhovuje aktuálním bezpečnostním potřebám, vyhovuje aktuálním uživatelským potřebám, jaké jsou jeho integrační možnosti, pokrývá všechna aktuální bezpečnostní rizika od doby, kdy byl zprovozněn, opravdu vás systém chrání tak, jak si myslíte? Toto jsou základní otázky, které si klade snad každý uživatel. 

Z

Posoudíme skutečný stav vašich bezpečnostních technologií pro vaše další rozhodování:

 • zda bezpečnostní systém může zůstat bez jakékoli změny
 • jak dlouho bude schopen ještě efektivně fungovat a plnit svoji funkci
 • zda budete potřebovat upgrade stávajícího systému
 • v jakém časovém horizontu a v jakém rozsahu bude potřeba systém upgradovat
 • zda je na řadě nezbytná výměna dílčích částí systému
 • zda vás čeká kompletní výměna technologií
 • případně také stanovení rámcové ceny
Z

Zaměřujeme se zejména na posuzování níže uvedených bezpečnostních systémů:

 • kamerový systém
 • systém kontroly vstupu a vjezdu
 • poplachový zabezpečovací a tísňový systém
 • elektrická požární signalizace
 • perimetrický systém
 • integrovaný bezpečnostní systém
 • speciální video analytické moduly
 • mechanické zábranné prostředky

Právě s těmito a dalšími podobnými dotazy jsme vám schopni efektivně pomoci a poskytnout podklady pro další manažerské rozhodování.

Výstupem našeho posouzení je bezpečnostní a výkresová zpráva. Každý z dokumentů osobně vysvětlíme a doporučíme prioritní nápravné kroky. 

Posouzení a audit služby fyzické ostrahy

Jaká je úroveň kvality služby fyzické ostrahy, odpovídá kvalita služby smluvním podmínkám, je fyzická ostraha schopna reálně plnit všechny požadavky, které jsou na ni kladeny, jsou pracovníci služby fyzické ostrahy způsobilí k výkonu služby, jaká je úroveň kontroly nad výkonem služby, existují činnosti, které by služba měla provádět, ale neprovádí je, jsou pracovníci správně proškolení, vědí, co mají dělat v krizové situaci, existují postupy pro řešení mimořádných situací a jsou srozumitelné a použitelné?

Uvedena je pouze dílčí část otázek, které si klade snad každý, kdo využívá služeb fyzické ostrahy, ať už ji poskytují kmenoví zaměstnanci či externí dodavatel.

Z

Posoudíme odborně služby fyzické ostrahy pro vaše další rozhodování:

 • zda bezpečnostní službu úplně zrušit, upravit počet pracovníků nebo vyměnit
 • jak upravit smluvní podmínky výkonu služby
 • jak řešit kontrolu na výkonem služby
 • jak maximálně využít možností služby fyzické ostrahy
 • jaké činnosti by měla služba provádět, na co by se měla zaměřit
 • jaká školení by pracovníci služby měly absolvovat
 • jakou kvalitu služby a rozsah činností a povinností můžete po dodavateli požadovat
 • jak by měla být služba vybavena
 • s kým aj jak bude služba spolupracovat při výkonu činnosti nebo při řešení konkrétních incidentů
 • jaké podklady, směrnice a postupy služba ke své činnosti potřebuje
 • jaké postupy je třeba doplnit
 • kolik úprava výkonu služby může rámcově stát a mnohem více

Výstupem našeho posouzení jsou bezpečnostní, technická a výkresová zpráva. Každý z dokumentů osobně vysvětlíme a doporučíme prioritní nápravné kroky.

Posouzení rizikových míst

Znáte všechna riziková místa vašeho objektu, znáte jednotlivé bezpečnostní zóny, znáte všechny bezpečnostní hranice uvnitř vašeho objektu, víte, kam až se vám může dostat tzv. „člověk z ulice“, víte, kde vám hrozí největší škody, máte vyhodnoceno, kde a jaké hrozby vás mohou poškodit?

Posouzení rizikových míst je jedním z velice důležitých článků komplexní bezpečnostní strategie. Není neobvyklé, že právě na toto posouzení navazuje analýza hrozeb a rizik.​

Z

Projdeme s vámi celý areál, všechny objekty a zpracujeme posouzení vašich rizikových míst pro další manažerské rozhodování:

 • jak a kde upravit stavební dispozice objektu
 • kam nasadit další kamerové body a video analytiku
 • kam doplnit systém kontroly vstupu
 • kam doplnit detektory pohybu, otevření nebo rozbití oken
 • kam doplnit sytém detekce požáru
 • kam doplnit mechanické zábranné prostředky

Nejenom tyto dotazy jsou klíčové pro bezpečnostní management organizace, a právě s těmito a dalšími podobnými dotazy jsme připraveni efektivně pomoci.

Výstupem posouzení je dokumentace vypracovaná pro váš konkrétní objekt, a to i s ohledem na jeho provozní specifika.

Posouzení režimových opatření

Jaký je režim fungování objektu, areálu, organizace, kde jsou potenciální hluchá místa, jak je řešen režim vjezdu do areálu, režim vstupu do objektu, režim vstupu do vyhrazené bezpečnostní zóny, jaké jsou kontrolní mechanismy, je pohyb osob zcela volný a všude nebo má určitá omezení, případně kde a pro koho, jsou bezpečnostní pravidla nastavena správně, jaký je režim práce s kamerovým systémem, jak je řešen režim vstupu nebo přístupu třetích stran a servisních nebo jiných smluvních partnerů, jak je řešena ochrana osobních údajů, jak je řešen režim ochrany citlivých informací obchodního, finančního, výrobního, technologického, vývojového či jiného charakteru a mnohé další otázky.

Z

Zhodnotíme vaše aktuální režimová opatření z pohledu jejich:

 • rozsahu
 • srozumitelnosti
 • právní nebo smluvní vymahatelnosti
 • dopadu
 • efektivnosti a účinnosti

Posouzení a zavedení režimových opatření je klíčové pro stanovení bezpečnostní politiky a koncepční návrh bezpečnostních opatření, technologií, systémů či pro způsob výkonu služby fyzické ostrahy. Je nezbytně důležité, aby zavedená a vyžadovaná režimová opatření byla v souladu s návrhem bezpečnostních technologií a systémů, které budou zase naopak respektovat uživatelské požadavky na režimové fungování organizace.

Právě s touto klíčovou oblastí bezpečnostní koncepce jsme schopni vám velice efektivně pomoci a poskytnout vám důležité podklady pro rozhodnutí o rozšíření, úpravě nebo zrušení neefektivních či jinak zbytečně omezujících opatřeních s nízkým efektem pro eliminaci potenciálních hrozeb a rizik.

Analýza hrozeb a rizik

Máte vyhodnocené potenciální hrozby, znáte možné zdroje a způsoby útoku, znáte rizikové časy a riziková místa útoku, máte vyhodnocenou pravděpodobnost možných útoků včetně jejich dopadů, dokážete vyhodnotit vaši celkovou míru ohroženosti? Zpracování analýzy hrozeb a rizik je klíčové pro efektivní návrh bezpečnostních opatření a stanovení odpovídající bezpečnostní strategie.

Z

Zpracujeme vám analýzy hrozeb a rizik, ze které získáte zásadní odpovědi na klíčové otázky bezpečnosti. Společně s vámi definujeme a popíšeme:

 • vymezení možných zdrojů útoků
 • přehled možných způsobů útoků
 • možné lokalizace a načasování útoků
 • pravděpodobnost útoků a jejich dopad
 • a nakonec vám předáme i zhodnocení celkové míry ohroženosti

Dlouhodobé zkušenosti s ochranou osob, informací a majetku, využití vlastního software pro vyhodnocení analýzy hrozeb a rizik nám dovoluje precizně zhodnotit vaší aktuální bezpečnostní situaci a podpořit tak rozhodování o nasazení sil a prostředků k eliminaci potenciálních hrozeb a snížení míry rizik.

Naším výstupem je srozumitelně zpracovaná dokumentace hrozeb a rizik vašeho objektu (provozu), ale především prioritně seřazené návrhy na opatření a nápravu zjištěných rizik.

Návrh bezpečnostních opatření a systémů

Jaká opatření zvolit, jak je správně zkombinovat, jak jednotlivá opatření vzájemně provázat, kde jsou největší výhody integrace různých druhů opatření, jak jednotlivé druhy opatření eliminují různé potenciální hrozby, jak načasovat nasazení jednotlivých opatření, jaký postup zvolit při jejich implementaci, jaká je efektivita různých druhů opatření při eliminaci stejné hrozby, jaké jsou náklady na zavedení různých druhů opatření? Tyto a mnohé další otázky si kladou zákazníci, kteří si nejsou jistí výběrem nebo vhodnou kombinací jednotlivých druhů ochrany. S konkrétním výběrem typu opatření by měl pomoci bezpečnostní specialista, který s vámi projde celý proces analýzy bezpečnostních rizik a následného návrhu bezpečnostních opatření.

Z

Našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti konzultací a návrhů níže uvedených bezpečnostních opatření z oblasti:

 • objektové bezpečnosti
 • fyzické ostrahy
 • požární bezpečnosti
 • ochrany osobních údajů (GDPR)
 • informační bezpečnosti

Jaké vlastnosti a funkcionality má mít bezpečnostní systém, jaké má mít vazby na další bezpečnostní technologie, jaké jsou požadavky na vlastní zabezpečení systému a jaké na jeho provoz, jaká jsou aplikační, funkční nebo instalační omezení při nasazení a výběru konkrétní technologie, jaké jsou vlastnosti systému odpovídající účelu nasazení, jaké normy daný systém splňuje a mnohé další otázky.

Toto jsou běžné otázky, které si klade každý uživatel, který uvažuje o nasazení nebo výměně určité bezpečnostní technologie. Vhodný výběr a parametry je vždy důležité konzultovat s odborníky, kteří se v oblasti bezpečnostních technologií pohybují řadu let a dokáží vám s konkrétním řešením pomoci.

Pomůžeme vám najít odpovědi a zároveň s výběrem vhodné technologie.

Z

Zaměřujeme se zejména na návrhy níže uvedených bezpečnostních technologií a systémů:

 • kamerový systém
 • systém kontroly vstupu a vjezdu
 • poplachový zabezpečovací a tísňový systém
 • elektrická požární signalizace
 • perimetrický systém
 • integrovaný bezpečnostní systém
 • speciální analytické moduly
 • mechanické zábranné systémy

Naším výstupem je technická dokumentace, která může sloužit jako příloha výběrového řízení. Zároveň dokážeme posoudit odbornost a výhodnost nabídek získaných soutěží.

Zpracování projektové dokumentace bezpečnostních technologií

Nabízíme zpracování projektové dokumentace v těchto stupních:

Z

Bezpečnostní studie – dokumentace bezpečnostních technologií a systémů:

 • Výkresy stávajících bezpečnostních systémů (přehled) – pouze koncové detekční prvky bez kabeláží a tras
 • Výkresy návrhu doplnění, přemístění a úpravy bezpečnostních systémů – pouze koncové prvky bez kabeláží a tras
Z

Realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu, která obsahuje:

 • Průvodní technickou zprávu – konkrétní popis, označení a podstatné vlastnosti bezpečnostních technologií a jednotlivých prvků, doporučení pro instalaci a servis
 • Blokové schéma zapojení
 • Zakreslení do stavebních půdorysů – jednotlivé prvky, kabeláže, trasy, situace, pohledy, řezy, vybrané detaily
 • Výkaz výměr
Z

Dokumentace pro výběr dodavatele, která obsahuje:

 • Průvodní technickou zprávu –popis s obecnými nebo referenčními vlastnosti bezpečnostních technologií a jejich jednotlivých prvků
 • Blokové schéma
 • Zakreslení do stavebních půdorysů – jednotlivé prvky + kabeláže + trasy
 • Výkaz výměr pro ocenění dodavateli

Projektovou dokumentaci pro výše uvedené typy projektů zpracováváme pro následující bezpečnostní technologie a systémů:

 • kamerový systém
 • video analytická řešení (včetně nasazení umělé inteligence)
 • systém kontroly vstupu a vjezdu
 • poplachový zabezpečovací a tísňový systém
 • elektrická požární signalizace
 • perimetrický systém
 • integrovaný bezpečnostní systém
 • mechanické zábranné systémy

Naši projektanti disponují osvědčením „Autorizovaný inženýr“.

Bezpečnostní školení

Našim zákazníků nabízíme níže uvedené typy školení:

Z

Reakce na rizikové a nebezpečné situace (základní seminář) - modul 1

Základní modul školící programu se zaměřením na přehled a kauzuistiku rizikových situací, doporučení reakce a možná opatření, základní mentální a psychologickou přípravu pro zvládání rizikových situací, jednoduché praktické nácviky v rámci vybraných modelových cvičení, praktické ukázky různých druhů rizikových situací, základy řešení krizové komunikace, vyjednávání a v neposlední řadě i na představení legálních možností vlastní obrany a využití různých obranných prostředků

Délka trvání: 5 výukových hodin

Z

Komplexní modelové cvičení - modul 2

Jedná se o organizované modelové cvičení, které navazuje na základní seminář „Reakce na rizikové a nebezpečné situace“ a kde účastníci zhodnotí zkušenosti načerpané v základním semináři. Modelové cvičení obsahuje několik odlišných modelových situací, do kterých jsou zapojováni, jak profesionální filmoví kaskadéři, tak jednotliví účastníci i prvosledové hlídky Policie ČR. Důraz je přitom kladen zejména maximální realističnost a intenzitu zážitku.

Délka trvání: 5-6 výukových hodin

Z

Praktická cvičení a modelové situace - modul 4

Seminář je zaměřen na modelová cvičení a modelové situace, jakými mohou být agresivní osoba, nebezpečné vyhrožování, fyzické napadení, ozbrojená osoba, komunikačně náročné osoby a situace, barikádové situace, rukojmí, násilí na druhé osobě, vydírání, aktivní útok nebo panika.

Délka trvání: 5 výukových hodin

Z

Reakce na rizikové a nebezpečné situace se zaměřením na ochranu měkkých cílů

Specifický výukový program zaměřený na ochranu měkkých cílů, konkrétně tedy zejména veřejných prostor, úřadů, institucí, obchodních domů, škol, zdravotnických zařízení, kulturních objektů a akcí, sportovních objektů a akcí nebo jiných míst, prostor a akcí s vysokou koncentrací osob a nízkou mírou zabezpečení proti případnému ozbrojenému útoku s vysokou pravděpodobností vzniku majetkových škod, ale bohužel také újmou na zdraví či životech osob.

Z

Mentálně-psychologická příprava na rizikové situace - modul 3

Seminář je zaměřen na nastavení a aktivování bdělosti v náročných situacích, vnímání rizikových signálů a jejich hodnocení, praktické techniky pro aktivaci sebekontrolních mechanismů a kontrolu emocí, techniky pro mentální převahu v komunikaci, nastavení a možnosti aktivace adekvátních vzorců chování v rizikových situacích.

Délka trvání: 5 výukových hodin

Z

Zvládání rizikových a nebezpečných situací při cestách do zahraničí

Seminář obsahuje kauzuistiku a popis rizikových situací, preventivní přípravu, informace, které je dobré před cestou znát, technické a materiální vybavení, základní a speciální prostředky pro zajištění bezpečnosti a ochrany, opatření v případech ohrožení, detekci ohrožení, včasnou reakci a možná opatření, část krizové komunikace, mentální a psychologickou přípravu, fyzickou přípravu na obranu, proces sebekontroly, nastavení bdělosti, kontrolu emocí, nastavení adekvátních vzorců chování v případech ohrožení.

Délka trvání: 5 výukových hodin

Zpracování bezpečnostních doporučení a metodik

Z

Zákazníkům nabízíme zpracování směrnic, příruček a metodik, jako jsou:

 • Metodika řešení mimořádných situací v rámci ochrany měkkých cílů
 • Metodika koordinace měkkého cíle pro fázi po bezpečnostním incidentu
 • Bezpečnostní plán měkkého cíle
 • Individuální řešení mimořádných situací
 • A další….

Máte nějaký dotaz?

10 + 3 =

Datis s. r. o.

Chvalova 12
130 00 Praha 3

IČO: 27630790
DIČ: CZ27630790
Datová schránka: ihbx68f